Pirkimo ir grąžinimo

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Žvaigždės.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Žvaigždės.lt internetinėje parduotuvėje suformuoja užsakymą, nurodo pristatymo adresą, pasirenka atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Užsakyti”.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes Žvaigždės.lt internetinėje parduotuvėje , pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini užsakymui įvykdyti.

2.4 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Žvaigždės.lt turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir ištrinti duomenis.

3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, arba per 14 dienų grąžinti nekokybiškas ar netinkamas prekes, laikantis LR Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje išdėstytų nuostatų dėl daiktų keitimo ir grąžinimo. Tačiau Pirkėjas neturi teisės reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus už tinkamai atliktą žvaigždės vardo registracijos paslaugą Žvaigždės.lt internetinėje parduotuvėje, išskyrus atvejus, jei paslauga buvo suteikta nekokybiškai arba jei duomenys žvaigždės vardo registracijai neatitiko Pirkėjo pateiktų duomenų.

3.4. Pirkėjas, naudodamasis Žvaigždės.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės Žvaigždės.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi Žvaigždės.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Žvaigždės.lt Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas užsakymus gali pateikti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Žvaigždės.lt internetine parduotuve.

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Užsakymas pradedamas ruošti gavus išankstinį apmokėjimą už prekes, o Pirkėjui pageidaujant atsiskaityti už prekes jų pristatymo metu, tik Pardavėjui gavus papildomą patvirtinimą el.paštu ar telefonu.

5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, arba nepatvirtinus, jog jis sutinka apmokėti už užsakymą jo pristatymo metu, užsakymas gali būti anuliuojamas.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos Žvaigždės.lt internetinėje parduotuvėje nurodytais konkretaus užsakymo vykdymo terminais. Užsakymo terminai nurodomi darant prielaidą, kad užsakymas apmokamas iš karto jį pateikus, todėl vėluojant apmokėti užsakymą, pristatymo terminas gali būti pratęsiamas  atitinkamam vėlavimo dienų skaičiui.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

7. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Visi Žvaigždės.lt internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8. Rinkodara ir informacija.

8.1. Pardavėjas Žvaigždės.lt internetinėje parduotuvėje  gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

8.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

8.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

8.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.